Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Als je een cliënt bent van Pro Coaching by Anis Ammar en gebruik maakt van onze diensten of producten doen we dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en huisregels van Pro Coaching by Anis Ammar te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.procoachingbyanisammar.com en op te vragen door te mailen naar anis_ammar@outlook.com.

Pro Coaching by Anis Ammar: Daarmee worden de diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Pro Coaching by Anis Ammar bedoeld. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. Inschrijving: een inschrijving waardoor je cliënt wordt van Pro Coaching by Anis Ammar.
Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Pro Coaching by Anis Ammar en de cliënt door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
Je bent welkom om lid te worden bij Pro Coaching by Anis Ammar. Dit kan op de volgende manieren:

a. 1. Op de website door het invullen van het contactformulier (www.procoachingbyanisammar.com); of

2. Door te mailen naar anis_ammar@outlook.com; of

3. Tijdens een fysieke afspraak in de studio.

b. Indien je je inschrijft via de website of via e-mail heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je afgenomen product. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in de studio. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van jouw afgenomen product, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Pro Coaching by Anis Ammar naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping) kosten voor de dienst en/of product in rekening brengen.

c. Als je cliënt wordt van Pro Coaching by Anis Ammar ben je het geld voor de gekozen producten en/of diensten verschuldigd vanaf het moment van inschrijving.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. We hebben verschillende producten en diensten waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website.

b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke producten en diensten je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze producten en diensten kun je aangaan voor 4 weken of langer. Je kunt er zelf voor kiezen om elke 4 weken te betalen of de producten en/of diensten in een keer af te rekenen. Als je ervoor kiest om elke 4 weken te betalen dienen de afgenomen producten en/of diensten voorafgaand aan elke eerstvolgende maand betaald te worden. De eerste betaling zal dus plaatsvinden op de dag van inschrijving.

c. Indien je kennis wilt maken met de diensten en/of producten van Pro Coaching by Anis Ammar ben je welkom voor een gratis intake gesprek, waarbij de producten en diensten aan je worden uitgelegd.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle producten en diensten hebben hun eigen tarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Indien je kiest voor een product en/of dienst met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, betaalverzoek of contante betaling in de studio. Er geldt een opzegtermijn van 90 dagen en het teveel betaalde bedrag zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

d. Indien je kiest voor betaling per 4 weken dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling, betaalverzoek contante betaling in de studio en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via online betaling, betaalverzoek of contante betaling in de studio tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van de diensten en/of producten plaats.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN
a. Indien je een langdurige overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 90 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

b. Indien je een kortdurende (4 weken) overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 21 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 21 dagen.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen via het contactformulier op de website, door te mailen naar anis_ammar@outlook.com of persoonlijk contact op te nemen in de studio.

d. Wij streven ernaar in de studio een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Pro Coaching by Anis Ammar de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Pro Coaching by Anis Ammar.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. De aansprakelijkheid van Pro Coaching by Anis Ammar, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Het HuidBuro beperkt tot het bedrag van de factuur.

c. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

d. Pro Coaching by Anis Ammar is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het traject.

e. Pro Coaching by Anis Ammar is niet verantwoordelijk voor schade inzake de algemene gezondheid van de cliënt.

f. Pro Coaching by Anis Ammar kan niet voorspellen hoeveel training iemand exact nodig heeft en hoelang een traject zal duren en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Pro Coaching by Anis Ammar kan alleen een indicatie geven.

g. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de studio. Pro Coaching by Anis Ammar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk persoonlijk wenden tot de personal trainer of een mailtje sturen naar anis_ammar@outlook.com .

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Pro Coaching by Anis Ammar verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Pro Coaching by Anis Ammar wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Pro Coaching by Anis Ammar kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 9: CONTACTGEGEVENS PRO COACHING BY ANIS AMMAR
a. De contactgegevens Pro Coaching by Anis Ammar zijn;
E-mail: anis_ammar@outlook.com
Postadres: Goudenregenstraat 258A, 2565 GE, Den Haag
Studio adres: Goudenregenstraat 258A, 2565 GE, Den haag

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Pro Coaching by Anis Ammar; www.procoachingbyanisammar.com .

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Pro Coaching by Anis Ammar aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de cliënt en Pro Coaching by Anis Ammar zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de studio is gevestigd.

DISCLAIMER:
Anis Ammar is geen arts of geregistreerde diëtist. De inhoud van de op maat gemaakte documenten (voedingsadviezen, trainingsschema’s en supplementen advies) mogen niet opgevat worden als medisch advies. Het is niet bedoeld om een gezondheidsprobleem te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen, en het is ook niet bedoeld om het advies van een arts te vervangen. Alle adviezen zijn hypothetisch en alleen voor amusementsdoeleinden. Raadpleeg altijd uw arts of gekwalificeerde gezondheidsprofessional over zaken die uw gezondheid betreffen. Alle documenten die zijn uitgewisseld tussen Anis Ammar en de cliënt mogen niet worden gekopieerd, verkocht of opnieuw worden verspreid zonder toestemming van Anis Ammar. Alles wat er in het programma gebeurd mag u niet laten zien, vrijgeven of over spreken. Het programma is per cliënt op maat gemaakt en puur tussen de desbetreffende cliënt en Anis Ammar.

Versie per 12-11-2021

WhatsApp ons